SHA1 in Haskell - iets mis met mijn implementatie

Ik dacht dat ik zelf in Haskell zou proberen SHA1 te implementeren. Ik bedacht een implementatie die compileert en het juiste antwoord geeft voor de nulstring (""), maar verder niets. Ik kan er niet achter komen wat er mis is. Kan iemand die bekend is met het algoritme en SHA1 erop wijzen?

import Data.Bits
import Data.Int
import Data.List
import Data.Word
import Text.Printf
import qualified Data.ByteString.Lazy as L
import qualified Data.ByteString.Lazy.Char8 as C

h0 = 0x67452301 :: Word32
h1 = 0xEFCDAB89 :: Word32
h2 = 0x98BADCFE :: Word32
h3 = 0x10325476 :: Word32
h4 = 0xC3D2E1F0 :: Word32

sha1string :: String -> String
sha1string s = concat $ map (printf "%02x") $ sha1 . C.pack $ s 

sha1 :: L.ByteString -> [Word8]
sha1 msg = concat [w32ToComps a, w32ToComps b, w32ToComps c, w32ToComps d, w32ToComps e]
  where (a, b, c, d, e) = sha1' msg 0 h0 h1 h2 h3 h4 

sha1' msg sz a b c d e 
  | L.length m1 < 64 = sha1'last (padded msg sz) a b c d e
  | otherwise    = uncurry5 (sha1' m2 (sz + 64)) $ whole a b c d e m1
  where (m1, m2) = L.splitAt 64 msg

sha1'last msg a b c d e
  | m1 == L.empty = (a, b, c, d, e)
  | otherwise   = uncurry5 (sha1'last m2) $ whole a b c d e m1
  where (m1, m2) = L.splitAt 64 msg

whole a b c d e msg = partcd (partab msg) a b c d e 

partcd ws a b c d e = (h0 + a', h1 + b', h2 + c', h3 + d', h4 + e')
  where
  (a', b', c', d', e') = go ws a b c d e 0
  go ws a b c d e 80  = (a, b, c, d, e)
  go (w:ws) a b c d e t = go ws temp a (rotate b 30) c d (t+1)
    where temp = (rotate a 5) + f t b c d + e + w + k t

partab chunk = take 80 ns
  where
  ns    = initial ++ zipWith4 g (drop 13 ns) (drop 8 ns) (drop 2 ns) ns
  g a b c d = rotate (a `xor` b `xor` c `xor` d) 1
  initial  = map (L.foldl (\a b -> (a * 256) + fromIntegral b) 0) $ paginate 4 chunk

f t b c d
  | t >= 0 && t <= 19 = (b .&. c) .|. ((complement b) .&. d)
  | t >= 20 && t <= 39 = b `xor` c `xor` d
  | t >= 40 && t <= 59 = (b .&. c) .|. (b .&. d) .|. (c .&. d)
  | t >= 60 && t <= 79 = b `xor` c `xor` d

k t
  | t >= 0 && t <= 19 = 0x5A827999
  | t >= 20 && t <= 39 = 0x6ED9EBA1
  | t >= 40 && t <= 59 = 0x8F1BBCDC
  | t >= 60 && t <= 79 = 0xCA62C1D6

padded msg prevsz = L.append msg (L.pack pad)
  where
  sz   = L.length msg
  totalsz = prevsz + sz
  padsz  = fromIntegral $ (128 - 9 - sz) `mod` 64
  pad   = [0x80] ++ (replicate padsz 0) ++ int64ToComps totalsz

uncurry5 f (a, b, c, d, e) = f a b c d e

paginate n xs
  | xs == L.empty = []
  | otherwise   = let (a, b) = L.splitAt n xs in a : paginate n b

w32ToComps :: Word32 -> [Word8]
w32ToComps = integerToComps [24, 16 .. 0] 

int64ToComps :: Int64 -> [Word8]
int64ToComps = integerToComps [56, 48 .. 0] 

integerToComps :: (Integral a, Bits a) => [Int] -> a -> [Word8]
integerToComps bits x = map f bits
  where f n = fromIntegral ((x `shiftR` n) .&. 0xff) :: Word8
5
Bij het opsporen van fouten is het erg handig als u het probleem kunt beperken tot de functie die het diepst is in de oproepstapel die iets onverwachts doet. Kun je proberen om een ​​paar oproepen te maken naar de andere functies in ghci en verifiëren dat ze berekenen wat je van hen verwachtte om te berekenen?
toegevoegd de auteur Daniel Wagner, de bron

1 antwoord

Om te beginnen lijkt het alsof je een grootte opslaat in bytes (zie sz + 64 ), maar de telling die wordt toegevoegd moet in bits zitten, dus je moet je met 8 vermenigvuldigen (overigens, ik stel voor je gebruikt cereal of binary in plaats van je eigen integer naar big endian Word64 te rollen). Dit is echter niet het enige probleem.

EDIT: gevonden

Ah-ha! Vergeet nooit dat wikipedia is geschreven door een stel imperatieve onveranderlijke veranderlijke werelden! Je eindigt elk blok met h0 + a ', h1 + b', ... maar dat zou de oude context plus je nieuwe waarden moeten zijn: a + a ', b + b', ... . Alles controleert daarna (en de bovenstaande grootte) oplossing.

De testcode is nu voltooid met 5 eigenschappencontroles en 129 KAT's die slagen.

Bewerken beëindigen

Het zou u veel helpen als u uw implementatie zou indelen in de normale initialisatie-, update-, finaliseerbewerkingen. Op die manier kunt u tussentijdse resultaten vergelijken met andere implementaties.

Ik heb net testcode voor uw implementatie gemaakt met crypto-api-tests . De aanvullende code is hieronder als je geïnteresseerd bent, vergeet niet om crypto-api-tests te installeren.

import Test.SHA
import Test.Crypto
import Crypto.Classes
import Data.Serialize
import Data.Tagged
import Control.Monad

main = defaultMain =<< makeSHA1Tests (undefined :: SHA1)

data SHA1 = SHA1 [Word8]
 deriving (Eq, Ord, Show)
data CTX = CTX L.ByteString
instance Serialize SHA1 where
 get = liftM SHA1 (mapM (const get) [1..20])
 put (SHA1 x) = mapM_ put x

instance Hash CTX SHA1 where
 outputLength = Tagged 160
 blockLength = Tagged (64*8)
 initialCtx  = CTX L.empty
 updateCtx  (CTX m) x = CTX (L.append m (L.fromChunks [x]))
 finalize (CTX m) b = SHA1 $ sha1 (L.append m (L.fromChunks [b]))
9
toegevoegd
Dat is ongelooflijk, Thomas. Dank u zeer :)
toegevoegd de auteur Ana, de bron