Kan het numpad niet verbergen in iPhone Xcode4.3

Dit is mijn code hieronder. Ik kan mijn numpad bellen, maar ik kan het niet verbergen. Hoe het te verbergen?

- (IBAction)loopBtn:(id)sender {
    loopBtn.keyboardType = UIKeyboardTypeNumberPad;
    [loopBtn becomeFirstResponder];
    [sender resignFirstResponder];
}
0

1 antwoord

U kunt het toetsenbord verbergen door uw UIView een UIControl ( UIControl is subklasse van UIView ) te maken. Schrijf vervolgens een IBAction -methode die wordt uitgevoerd wanneer u die UIControl (voorheen UIView ) aanraakt. Open interface-editor en selecteer hoofd UIView . Open vervolgens identiteitsinspecteur en wijzig de klasse in UIControl van UIView . Nu, in uw mening, regelt u een IBAction-methode.

-(IBAction)hideKeyboard:(id)sender
{
    [self.view endEditing:YES];
}

Verbind nu het TouchUpInside-evenement van uw UIView met deze IBAction-methode. Hierdoor wordt het toetsenbord verborgen wanneer u buiten het tekstveld raakt.

0
toegevoegd