Hoe het horloge instellen voor multidimensionale array van records elementwaarde?

De volgende code gebruiken wanneer ik horloge toevoeg voor de waarde van:

A[1, 1].IsX

en plaats het breekpunt op de regel met commentaar hieronder, de bewakingslijst toont dit bericht:

Type array [1..3] of TBLOCK is not a structure or union type.

in plaats van de recordelementwaarde te tonen. Hier is de voorbeeldcode:

type
 TBlock = record
  IsX: Boolean;
  IsO: Boolean;
  IsEmpty: Boolean;
 end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 A: array[1..9, 1..3] of TBlock;
begin
 A[1, 1].IsX := True;
 //add watch for A[1, 1].IsX and set the breakpoint on the following line
 if A[1, 1].IsX then
  ShowMessage('Prevent against debugger elimination.');
end;

Een screenshot van de watchlist:

enter image description here

Hoe het horloge op de juiste manier in te stellen voor de multidimensionale array van records elementwaarde?

2

1 antwoord

Voeg in plaats daarvan het horloge als volgt toe:

A[1][1].IsX

Ik kan je niet vertellen waarom de oorspronkelijke manier die foutmelding weergeeft, maar de manier waarop hierboven werkt voor mij:

enter image description here

1
toegevoegd