Hoe JRadioButton te groeperen in JTable

Ik heb keuzerondjes toegevoegd aan een JTable met behulp van renderer en editor. Ik heb ook een groep voor hetzelfde gemaakt. Ik kan de exclusiviteit (alleen 1 keuzerondje moet worden geselecteerd) niet bereiken met dit principe. Zie hieronder mijn code en waardeer uw reactie.

Renderer- en Editor-klassen:

class RadioButtonRenderer implements TableCellRenderer {

  public Component getTableCellRendererComponent(JTable table, Object value,
      boolean isSelected, boolean hasFocus, int row, int column) {
    if (value == null)
      return null;
    return (Component) value;
  }
}

class RadioButtonEditor extends DefaultCellEditor implements ItemListener {
  private JRadioButton button;

  public RadioButtonEditor(JCheckBox checkBox) {
    super(checkBox);
  }

  public Component getTableCellEditorComponent(JTable table, Object value,
      boolean isSelected, int row, int column) {
    if (value == null)
      return null;
    button = (JRadioButton) value;
    button.addItemListener(this);
    return (Component) value;
  }

  public Object getCellEditorValue() {
    button.removeItemListener(this);
    return button;
  }

  public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
    super.fireEditingStopped();
  }
}

Dit is waar de gegevens worden voorbereid en de groepering is voltooid:

private void displayPhoneListShow(Person person) {

  DefaultTableModel dm = new DefaultTableModel() {
    @Override
    public boolean isCellEditable(int row, int column) {
      return true;
    }
  };

  Object[] objects = new Object[3];
  Object[] tableColumnNamesPhone = new Object[3];

  tableColumnNamesPhone[0] = "Select";
  tableColumnNamesPhone[1] = "Phone Number";
  tableColumnNamesPhone[2] = "Preferred";

  dm.setColumnIdentifiers(tableColumnNamesPhone);
  ListIterator phoneList = person.getPhoneList().listIterator();
  while (phoneList.hasNext()) {
    Phone phone = phoneList.next();
    objects[0] = new JRadioButton(("^"));
    objects[1] = phone.getPhoneNumber();
    objects[2] = phone.getPreferred();
    dm.addRow(objects);
  }
  this.phoneTable.setModel(dm);

  ButtonGroup group = new ButtonGroup();
  for (int row = 0; row < dm.getRowCount(); row++) {
    JRadioButton radio = (JRadioButton) dm.getValueAt(row, 0);
    group.add(radio);
  }

  phoneTable.getColumn("Select").setCellRenderer(
      new RadioButtonRenderer());
  phoneTable.getColumn("Select").setCellEditor(
      new RadioButtonEditor(new JCheckBox()));
}

Ik kan het resultaat nog steeds niet bereiken. Ik heb ook geprobeerd om ButtonGroup group = new ButtonGroup() toe te voegen als een klassenvariabele en ook deel uit te maken van de RadioButtonRenderer -klasse en toegevoegde knoppen aan deze groep toe te voegen. Maar de resultaten waren onverschillig.

Stel alstublieft voor.

2

1 antwoord

Gebruik als alternatief een JComboBox als editor voor elkaar uitsluitende keuzes binnen een rij. Voor uw gemak DefaultCellEditor biedt hiervoor speciaal een constructor. Het resultaat maakt ook efficiënter gebruik van de horizontale ruimte in de rij. DependentColumn is een voorbeeld, hieronder weergegeven. Zie ook deze andere alternatieven .

 1. Figure from @mKorbel's StatusRenderer and StatusEditor, Mac OS X:

  enter image description here

 2. Figure from a related example, Mac OS X:

  image

 3. Figure from @mKorbel's StatusRenderer and StatusEditor, Windows:

  enter image description here

 4. Figure using DefaultTableCellRenderer and DefaultCellEditor, Windows (see comments):

  enter image description here

Code:

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Vector;
import javax.swing.AbstractAction;
import javax.swing.AbstractCellEditor;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.ButtonGroup;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JRadioButton;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JSpinner;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.JToolBar;
import javax.swing.SpinnerDateModel;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.table.AbstractTableModel;
import javax.swing.table.DefaultTableCellRenderer;
import javax.swing.table.TableCellEditor;
import javax.swing.table.TableCellRenderer;
import javax.swing.table.TableColumnModel;

public class JRadioAsRendererEditor extends JPanel {

  private static final String[] COLUMN_NAMES = {
    "List ID", "Expiration Date", "Status", "Date Created"};
  private static final DateFormat DATE_FORMAT = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
  private static final DateFormat TIME_FORMAT_LONG = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss,SSS");
  private MyTableModel tableModel;
  private JTable table;
  private JFrame frame = new JFrame("TestRadioButtonRenderer");

  public JRadioAsRendererEditor() {
    super(new BorderLayout(0, 5));
    setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(5, 5, 5, 5));
    tableModel = new MyTableModel();
    table = new JTable(tableModel);
    table.setDefaultEditor(Date.class, new DateEditor());
    table.setDefaultRenderer(Date.class, new DateRenderer());
    table.setDefaultEditor(Status.class, new StatusEditor());
    table.setDefaultRenderer(Status.class, new StatusRenderer());
// comment the two preceding lines and uncomment the following for a standard editor
// table.setDefaultEditor(Status.class, new DefaultCellEditor(
// new JComboBox(new Status[]{Status.Single, Status.Married, Status.Divorced})));

    add(new JScrollPane(table), BorderLayout.CENTER);
    JToolBar toolBar = new JToolBar();
    toolBar.setFloatable(false);
    toolBar.add(new AbstractAction("Add new") {

      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        tableModel.add(new TableEntry());
        packTable();
      }
    });
    toolBar.add(new AbstractAction("Remove") {

      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        tableModel.remove(table.getSelectedRow());
      }
    });
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.add(new JScrollPane(table), BorderLayout.CENTER);
    frame.add(toolBar, BorderLayout.NORTH);
    frame.pack();
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        frame.setVisible(true);
      }
    });
  }

  private void packTable() {
    TableColumnModel columnModel = table.getColumnModel();
    int columnCount = table.getColumnCount();
    int rowCount = table.getRowCount();
    int[][] preferredHeights = new int[columnCount][rowCount];
    TableCellRenderer renderer;
    Component comp;
    for (int col = 0; col < columnCount; col++) {
      renderer = columnModel.getColumn(col).getCellRenderer();
      if (renderer == null) {
        renderer = table.getDefaultRenderer(tableModel.getColumnClass(col));
      }
      for (int row = 0; row < rowCount; row++) {
        comp = renderer.getTableCellRendererComponent(table,
          tableModel.getValueAt(row, col), false, false, row, col);
        preferredHeights[col][row] = (int) comp.getPreferredSize().getHeight();
      }
    }
    for (int row = 0; row < rowCount; row++) {
      int pref = 0;
      for (int col = 0; col < columnCount; col++) {
        pref = Math.max(pref, preferredHeights[col][row]);
      }
      table.setRowHeight(row, pref);
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        JRadioAsRendererEditor tableTestPanel = new JRadioAsRendererEditor();
      }
    });
  }

  private enum Status {

    Single, Married, Divorced;
  }

  private class StatusPanel extends JPanel {

    private JRadioButton theSingleOption;
    private JRadioButton theMarriedOption;
    private JRadioButton theDivorcedOption;
    private ButtonGroup buttonGroup = new ButtonGroup();

    StatusPanel() {
      super(new GridLayout(0, 1));
      setOpaque(true);
      theSingleOption = createRadio(Status.Single);
      theMarriedOption = createRadio(Status.Married);
      theDivorcedOption = createRadio(Status.Divorced);
    }

    private JRadioButton createRadio(Status status) {
      JRadioButton jrb = new JRadioButton(status.toString());
      jrb.setOpaque(false);
      add(jrb);
      buttonGroup.add(jrb);
      return jrb;
    }

    public Status getStatus() {
      if (theMarriedOption.isSelected()) {
        return Status.Married;
      } else if (theDivorcedOption.isSelected()) {
        return Status.Divorced;
      } else {
        return Status.Single;
      }
    }

    public void setStatus(Status status) {
      if (status == Status.Married) {
        theMarriedOption.setSelected(true);
      } else if (status == Status.Divorced) {
        theDivorcedOption.setSelected(true);
      } else {
        theSingleOption.setSelected(true);
      }
    }
  }

  private class TableEntry {

    private int instanceNumber;
    private Long theId;
    private Date theExpirationDate;
    private Status theStatus;
    private Date theCreationDate;

    TableEntry() {
      instanceNumber++;
      theId = new Long(instanceNumber);
      theExpirationDate = new Date();
      theStatus = Status.Single;
      theCreationDate = new Date();
    }

    TableEntry(Long anId, Date anExpirationDate, Status aStatus, Date aCreationDate) {
      theId = anId;
      theExpirationDate = anExpirationDate;
      theStatus = aStatus;
      theCreationDate = aCreationDate;
    }

    public Long getId() {
      return theId;
    }

    public Date getExpirationDate() {
      return theExpirationDate;
    }

    public Status getStatus() {
      return theStatus;
    }

    public Date getCreationDate() {
      return theCreationDate;
    }

    public void setId(Long anId) {
      theId = anId;
    }

    public void setExpirationDate(Date anExpirationDate) {
      theExpirationDate = anExpirationDate;
    }

    public void setStatus(Status aStatus) {
      theStatus = aStatus;
    }

    public void setCreationDate(Date aCreationDate) {
      theCreationDate = aCreationDate;
    }
  }

  private class MyTableModel extends AbstractTableModel {

    private Vector theEntries;

    MyTableModel() {
      theEntries = new Vector();
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    public void add(TableEntry anEntry) {
      int index = theEntries.size();
      theEntries.add(anEntry);
      fireTableRowsInserted(index, index);
    }

    public void remove(int aRowIndex) {
      if (aRowIndex < 0 || aRowIndex >= theEntries.size()) {
        return;
      }
      theEntries.removeElementAt(aRowIndex);
      fireTableRowsDeleted(aRowIndex, aRowIndex);

    }

    public int getRowCount() {
      return theEntries.size();
    }

    @Override
    public String getColumnName(int column) {
      return COLUMN_NAMES[column];
    }

    @Override
    public Class<?> getColumnClass(int columnIndex) {
      switch (columnIndex) {
        case 0:
          return Long.class;
        case 1:
          return Date.class;
        case 2:
          return Status.class;
        case 3:
          return Date.class;
      }
      return Object.class;
    }

    @Override
    public void setValueAt(Object aValue, int rowIndex, int columnIndex) {
      TableEntry entry = (TableEntry) theEntries.elementAt(rowIndex);
      switch (columnIndex) {
        case 0:
          try {
            entry.setId(new Long(Long.parseLong(aValue.toString())));
          } catch (NumberFormatException nfe) {
            return;
          }
          break;
        case 1:
          entry.setExpirationDate((Date) aValue);
          break;
        case 2:
          entry.setStatus((Status) aValue);
          break;
        case 3:
          entry.setCreationDate((Date) aValue);
          break;
        default:
          return;
      }
      fireTableCellUpdated(rowIndex, columnIndex);
    }

    @Override
    public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
      return true;
    }

    @Override
    public int getColumnCount() {
      return 4;
    }

    @Override
    public Object getValueAt(int rowIndex, int columnIndex) {
      TableEntry entry = (TableEntry) theEntries.elementAt(rowIndex);
      switch (columnIndex) {
        case 0:
          return entry.getId();
        case 1:
          return entry.getExpirationDate();
        case 2:
          return entry.getStatus();
        case 3:
          return entry.getCreationDate();
      }
      return null;
    }
  }

  private class DateRenderer extends DefaultTableCellRenderer {

    @Override
    public Component getTableCellRendererComponent(JTable table, Object value,
    boolean isSelected, boolean hasFocus, int row, int column) {
      super.getTableCellRendererComponent(table, value, isSelected, hasFocus, row, column);
      if (!(value instanceof Date)) {
        return this;
      }
      setText(DATE_FORMAT.format((Date) value));
      return this;
    }
  }

  private class TimeRenderer extends DefaultTableCellRenderer {

    @Override
    public Component getTableCellRendererComponent(JTable table, Object value,
    boolean isSelected, boolean hasFocus, int row, int column) {
      super.getTableCellRendererComponent(table, value, isSelected, hasFocus, row, column);
      if (!(value instanceof Date)) {
        return this;
      }
      setText(TIME_FORMAT_LONG.format((Date) value));
      return this;
    }
  }

  private class DateEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor {

    private JSpinner theSpinner;

    DateEditor() {
      theSpinner = new JSpinner(new SpinnerDateModel());
      theSpinner.setOpaque(true);
      theSpinner.setEditor(new JSpinner.DateEditor(theSpinner, "dd/MM/yyyy"));
    }

    @Override
    public Object getCellEditorValue() {
      return theSpinner.getValue();
    }

    @Override
    public Component getTableCellEditorComponent(JTable table, Object value,
    boolean isSelected, int row, int column) {
      theSpinner.setValue(value);
      if (isSelected) {
        theSpinner.setBackground(table.getSelectionBackground());
      } else {
        theSpinner.setBackground(table.getBackground());
      }
      return theSpinner;
    }
  }

  private class TimeEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor {

    private JSpinner theSpinner;
    private Object value;

    TimeEditor() {
      theSpinner = new JSpinner(new SpinnerDateModel());
      theSpinner.setOpaque(true);
      theSpinner.setEditor(new JSpinner.DateEditor(theSpinner, "HH:mm:ss,SSS"));
    }

    @Override
    public Object getCellEditorValue() {
      return theSpinner.getValue();
    }

    @Override
    public Component getTableCellEditorComponent(JTable table, Object value,
    boolean isSelected, int row, int column) {
      theSpinner.setValue(value);
      if (isSelected) {
        theSpinner.setBackground(table.getSelectionBackground());
      } else {
        theSpinner.setBackground(table.getBackground());
      }
      return theSpinner;
    }
  }

  private class StatusEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor {

    private StatusPanel theStatusPanel;

    StatusEditor() {
      theStatusPanel = new StatusPanel();
    }

    @Override
    public Object getCellEditorValue() {
      return theStatusPanel.getStatus();
    }

    @Override
    public Component getTableCellEditorComponent(JTable table, Object value,
      boolean isSelected, int row, int column) {
      theStatusPanel.setStatus((Status) value);
      if (isSelected) {
        theStatusPanel.setBackground(table.getSelectionBackground());
      } else {
        theStatusPanel.setBackground(table.getBackground());
      }
      return theStatusPanel;
    }
  }

  private class StatusRenderer extends StatusPanel implements TableCellRenderer {

    @Override
    public Component getTableCellRendererComponent(JTable table, Object value,
      boolean isSelected, boolean hasFocus, int row, int column) {
      setStatus((Status) value);
      if (isSelected) {
        setBackground(table.getSelectionBackground());
      } else {
        setBackground(table.getBackground());
      }
      return this;
    }
  }
}


9
toegevoegd
+1 rechts, JComboBox als TableCellEditor voor JRadioButtons als TableCellRenderer
toegevoegd de auteur mKorbel, de bron
om je oorspronkelijke idee te bevestigen, verander afbeeldingen van Windows Metal naar mooier door OSX
toegevoegd de auteur mKorbel, de bron
Eerlijk gezegd had ik hier niet aan gedacht, maar het is een uitstekend idee. Aarzel niet om een ​​aanvullend antwoord te plaatsen.
toegevoegd de auteur trashgod, de bron
@mKorbel: Helaas bevat de mooie opname niet de pop-up, dus minder mooie, knip & plak-hack.
toegevoegd de auteur trashgod, de bron
@mKorbel: update om enum te gebruiken.
toegevoegd de auteur trashgod, de bron
@kleopatra: bedankt voor de kritische beoordeling; het voorbeeld heeft meerdere re-factoring passen nodig; Ik stopte na één. :-) Ik herinner me dat ik vermoedde dat de 2d array oorspronkelijk deel uitmaakte van een wat ingewikkelder schema.
toegevoegd de auteur trashgod, de bron
nitpicks: a) beter niet de looker/configuratie van de tabel te omzeilen - gebruik in plaats daarvan getCellRenderer en prepareRenderer b) zelfs als je erop staat dit handmatig te doen, het mixen van weergave en modelcoördinaten kan blazen (vraag de tabel om de waarde, niet het model ) c) waarschijnlijk iets voor de hand liggend, maar: waarom de 2D-array? kleine verandering van logica en max direct?
toegevoegd de auteur kleopatra, de bron